African Mammals - davidleonardphoto
Powered by SmugMug Log In

Vervet Monkey (Chlorocebus pygerythrus)

Vervet Monkey; August 29, 2012; Lake Baringo, Kenya